top of page

Algemene voorwaarden & privacy voorwaarden

de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Judith Boerakker, handelt onder de naam: Judith Boerakker Photographics.
Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Judith Boerakker Photographics Deze zijn hieronder na te lezen. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Gegevens fotograaf:

Website: www.judithboerakkerphotographics.nl

Telefoon : 06-21339909

Kvk : 78631173

BTW : NL003358196B54 

 

2. Partijen

De in deze voorwaarden genoemde partijen worden omschreven als: opdrachtgever/klant en Judith Boerakker Photographics (fotograaf).

 

3. extra kosten

3.1 Indien er een vergunning nodig is om te parkeren tijdens de fotoshoot, dan zal er een vergunning worden geregeld voor Judith Boerakker Photographics. Op deze manier wordt voorkomen dat fotograaf de auto eerst op grote afstand moet parkeren en hierop moet worden gewacht. 

3.2 Kosten voor betaald parkeren zijn niet bij de prijs inbegrepen. Ook zijn eventuele reiskosten €0,19 cent per KM niet bij de totale prijs inbegrepen, tenzij anders is besproken. 

 

4. Factuur en betaling

4.1  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2  Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde

termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.

4.5 Bij geboortefotografie bestaat de mogelijkheid om in twee termijnen te betalen, waarbij de tweede termijn na de geboorte (en vóór aanlevering van de foto’s) wordt voldaan.

 

5. Levering fotomateriaal

5.1 De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee weken na de shootdatum digitaal via Wetransfer en/of op een USB- stick gezet en verzonden, tenzij anders is overeengekomen.


5.2 Voor geboortefotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen drie weken na de geboortedatum persoonlijk afgeleverd. De beeldselectie van de geboortereportage wordt door Judith Boerakker Photographics gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Judith Boerakker Photographics bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak. Alle files worden ge-edit op een gekalibreerd scherm voor maximale kwaliteit in het album, waarbij de juiste witbalans wordt bepaald van de omgeving.

5.3 Bij een geboortereportage worden minimaal 150 foto’s geleverd, waarvan het een deel in zwart/wit-bewerking en een deel in kleur zal zijn. Het is mogelijk om binnen 48 uur na de geboorte een foto te ontvangen die gebruikt kan worden voor op het geboortekaartje. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. 

5.4 Alle foto's worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Judith Boerakker Photographics typerende wijze van bewerken. Foto' s voor het album kunnen eventueel een aanvullende
bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard in hoge resolutie in jpg.

 

6. Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

6.1 Voor geboortefotografie: Er worden minimaal 150 foto’s geleverd.
De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. De opdrachtgever mag de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé-doeleinden. De foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke social media pagina(‘s) van Judith Boerakker Photographics, kortom met de naamsvermelding, er duidelijk bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van copyright vermelding.
6.2 Algemeen:
Het is niet toegestaan de door Judith Boerakker Photographics aangeleverde foto’s zelf nog bij te snijden (foto anders kaderen) of te bewerken d.m.v. kleur- en andere bewerkingsfilters via telefoon, Instagram, Facebook, Photoshop etc. De foto's dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door Judith Boerakker Photographics, gebruikt te worden.

 

7. Auteursrecht 

7.1 Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.
7.2 Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze vervolgens op internet te plaatsen.
7.3 Bij het leveren van de foto’s heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.
Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan, indien van toepassing, vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
Het is tevens niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.
7.4 De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog,
portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken. Voor geboortefotografie geldt dat de fotograaf geen foto’s, zonder overleg en toestemming, online plaatst. Voor geboortefoto’s zal ten alle tijden voor gebruik eerst overleg gevoerd worden tussen fotograaf en opdrachtgever.

 

8. Eigendom Foto’s

8.1 Judith Boerakker Photographics blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

9. Bewaren bestanden

9.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de
foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

9.2 Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar. 

 

10. Album

10.1 Indien er bij de opdracht een mini- album is inbegrepen. word de lay-out en opmaak van dit mini-album wordt volledig verzorgd door Judith Boerakker Photographics met de door Judith Boerakker Photographics gekozen bestanden.
10.2 Bij geboortefotografie: Judith Boerakker Photographics maakt een proefversie van het album bij geboortefotografie op met inhoud en lay-out. Deze lay-out, en de inhoud m.b.t. gekozen foto’s, mogen 3x kosteloos worden gewijzigd. 

10.3 Alleen werk van Judith Boerakker Photographics mag in het album worden opgenomen om de kwaliteit van het album te waarborgen, mits anders overeengekomen.
10.4 Eventuele aanpassingen voor het album, na het ontvangen van de proefversie, dienen binnen 3 maanden na ontvangst door de opdrachtgever te worden aangeleverd bij Judith Boerakker Photographics, zodat het album kan worden opgemaakt en besteld. Na een half jaar na de geboortedatum is het helaas niet meer mogelijk een album te bestellen, tenzij anders is overeengekomen. 

10.5 De prijzen zoals in de offerte zijn genoemd, zijn tot drie maanden na de aanlevering van de geboortereportage geldig. Na deze tijd kan het zijn dat de tarieven zijn aangepast bij de drukker/leverancier en daardoor dus ook bij Judith Boerakker Photographics.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij klant, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

11.2 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade of ontbrekende foto’s wanneer blijkt dat op een locatie niet gefotografeerd mag worden.

11.3 Fotograaf is niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit, wanneer klant niet aan de bepalingen in deze algemene voorwaarden heeft voldaan, in de volgende omstandigheden:

11.4 Wanneer op de locatie de omstandigheden dermate tegenvallen,
waardoor fotograaf zijn werk niet naar behoren kan uitoefenen. Denk hierbij aan slecht verlichte kerken, donkere feestlocaties of slecht verlichte binnen locaties tijdens een fotoshoot etc. Klant kan de wens uitspreken om op locatie tijdens bv een ceremonie sfeerverlichting dan wel kaarslicht te gebruiken. De fotograaf is dan niet aansprakelijk voor tegenvallende kwaliteit in de vorm van ruis in de foto’s.

11.5 De klant kan altijd de wens uitspreken voor specifieke foto’s. De fotograaf is echter altijd afhankelijk van bijvoorbeeld weersomstandigheden waardoor het kan voorkomen dat deze wens niet gerealiseerd kan worden. Dit ziet de fotograaf als overmacht en is hier dan niet aansprakelijk voor.

11.6 Tevens is de fotograaf niet verantwoordelijk voor tegenvallende kwaliteit tijdens belangrijke fotomomenten als deze word veroorzaakt door hinderlijke aanwezigheid van derden. Denk hierbij aan familieleden en gasten die mee gaan fotograferen en eventueel mee gaan flitsen met eigen camera’s, andere (professionele) fotografen of videografen.

11.7 Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die (niet) door fotograaf geleverd zijn.

11.8 Indien de klant zelf producten besteld met/ van de door Judith Boerakker Photographics aangeleverde foto’s/ usb-stick is Judith Boerakker Photographics niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.


11.9 De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.10 Bij tussentijdse verplaatsingen van locatie is Judith Boerakker Photographics niet verantwoordelijk voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist.

 

 

12. Technische problemen.

12.1 Judith Boerakker Photographics zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Nikon in het hoogwaardig segment. Judith Boerakker Photographics zorgt voor een gedegen back-up en risicospreiding.

12.2 Bij technische problemen is Judith Boerakker Photographics niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Judith Boerakker Photographics uitgesloten.

 

 

13. Annulering en/of ziekte

13.1 Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van Judith Boerakker wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. Judith Boerakker Photographics regelt een back-up fotograaf en het bestaande contract loopt gewoon verder. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend, echter Judith Boerakker Photographics beschikt over een uitgebreid netwerk van (geboorte)fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen. De back-up-fotograaf en Judith Boerakker Photographics regelen onderling de verdere financiële afwikkeling.

13.2 In het geval van schade door afwezigheid van de fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

13.3 Voor het niet nakomen van de afspraak of het niet tijdig afzeggen van een afspraak ben ik genoodzaakt om 50% van de factuur in rekening te brengen.

13.4 opdrachten annuleren kan kosteloos indien tijdig is aangegeven via e-mail, SMS, of Whatsapp. (tot 1 week vóór de geplande shoot datum)

 

 

14. Privacy en persoonsgegevens

14.1 De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden, tenzij hier toestemming voor is verleend. Een kopie van de gemaakte afspraken, het contract & persoonsgegevens wordt indien nodig slechts gedeeld met een vervangende fotograaf.

14.2 Indien klant een product bestelt kan Judith Boerakker Photographics er voor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product.

 

15. Geboortefotografie

15.1 Iedere bevalling is anders en Judith Boerakker Photographics fotografeert de situatie zoals deze zich voordoet. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto’s ontvangt die hij/zij voor ogen had (bijvoorbeeld een badbevalling wordt onverwachts een ziekenhuisbevalling). 

15.2 Wanneer door zorgverleners tijdens de bevalling wordt aangegeven dat fotograferen (al dan niet tijdelijk) niet (langer) is toegestaan, staakt Judith Boerakker Photographics haar activiteiten. Deze zullen weer worden opgepakt, zodra door de zorgverleners wordt aangegeven dat dit weer is toegestaan. Wanneer de zorgverlener onverhoopt of onverwachts geheel toegang weigert, waardoor Judith Boerakker Photographics de fotografie niet kan uitvoeren, zal er vervangende fotografie aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld een fresh48-, een newbornshoot- of een gezins/ familiereportage. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

15.3 De opdrachtgever mag verwachten dat Judith Boerakker Photographics niet meer dan 45 minuten nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hier bij op te worden geteld.

15.4 Judith Boerakker Photographics fotografeert zonder flitslicht. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder voldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de bevalling plaats zal gaan vinden.

15.5 Met het voldoen van de betaling gaat de opdrachtgever akkoord met de wijze van betaling zoals vooraf in de offerte stond vermeld. Afhankelijk van de voorkeur van de opdrachtgever kan dit in één termijn of in twee termijnen zijn. Een geboortereportage wordt alleen definitief gereserveerd na het bevestigen van de algemene voorwaarden van Judith Boerakker Photographics én het betalen van de vooraf toegezonden aanbetaling.


15.6 Indien de opdrachtgever verzuimt Judith Boerakker Photographics te bellen, wanneer de geboorte/bevalling plaats vindt, is de opdrachtgever het totaalbedrag verschuldigd aan Judith Boerakker Photographics, dus óók een eventuele tweede termijn.

 

 

16. Disclaimer

Judith Boerakker Photographics is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Judith Boerakker Photographics geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Judith Boerakker Photographics.

Rechts- en forumkeuze

16.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

16.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacyverklaring AVG:

 

Judith Boerakker Photographics, gevestigd aan Voorstraat 5 5353KE Dieden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens
www.judithboerakkerphotographics.nl
Voorstraat 5, 5353KE Dieden
0621339909


Judith Boerakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Judith Boerakker Photographics Hij/zij is te bereiken via judithboerakker.photographics@gmail.com

 

1. Persoonsgegevens die verwerkt worden

Judith Boerakker Photographics verwerkt je persoonsgegevens die je zelf aan mij verstrekt omdat je gebruikt wilt maken van mijn diensten. Daarnaast verwerk ik foto’s die ik in opdracht van jou maak.

Een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
-  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Judith Boerakker photographics verwerkt

Door het (met jouw van tevoren gegeven toestemming) online delen van bijvoorbeeld een foto van een shoot/ reportage kan het zijn dat de volgende gegevens van jou bekend zullen worden:

- ras (bijvoorbeeld huidskleur)
- godsdienst of levensovertuiging (bijvoorbeeld: het dragen van specifieke hoofdbedekking of een aan religie gerelateerd boek dat te zien is in de boekenkast op een foto)
- seksuele leven (bijvoorbeeld: sprake van twee moeders)
- gezondheid (bijvoorbeeld: zwangerschap, onlangs bevallen)
Een foto zal echter nooit zonder overleg en toestemming van de betrokkenen op de foto online worden geplaatst!

Judith Boerakker Photographics heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is.  Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via judithboerakker.photographics@gmail.com, dan word deze informatie meteen verwijderd.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Judith Boerakker Photographics persoonsgegevens verwerkt


Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om telefonisch of per e-mail contact te hebben over mijn dienstverlening
– Om thuis fotoshoots te kunnen doen of om fotoproducten af te kunnen leveren
– Om jouw betaling af te kunnen handelen

– Judith Boerakker Photographics verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming


Judith Boerakker Photographics neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

 

Judith Boerakker Photographics gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen


– Je naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres worden verkregen via een contactformulier dat je invult op www.judithboerakkerphotographics.nl  en dat per e-mail (Google Mail) bij mij binnenkomt. Verdere adresgegevens (nodig voor thuis fotoshoots of om fotoproducten af te leveren) verstrek je mij telefonisch, via Whatsapp of per e-mail.
– Voor offertes en facturen gebruik ik MS Word. In offertes en facturen gebruik ik je naam en eventueel adresgegevens. Die ook terug komen in de boekhouding. 
– De foto’s die ik in opdracht van jou maak, worden op een USB stick gezet en verzonden met Post-NL en/of worden gestuurd via WeTransfer. Ook worden ze opgeslagen in mijn creative cloud (alleen zichtbaar voor mij) met als back-up mijn externe harde schijf.​​​​​​​

 

Hoe lang Judith Boerakker Photographics persoonsgegevens bewaart


– Contactgegevens: Judith Boerakker Photographics bewaart je contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
– In jouw opdracht gemaakte foto’s: bewaar ik tot maximaal een half jaar. zolang ik je foto's bewaar, kun je deze bij mij nabestellen. Of totdat ik mijn bedrijf beëindig. Of wanneer je mij verzoekt de foto's eerder te verwijderen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden


Judith Boerakker Photographics verkoopt jouw contactgegevens en foto’s niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Judith Boerakker Photographics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Judith Boerakker Photographics gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Judith Boerakker Photographics en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar judithboerakker.photographics@gmail.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Judith Boerakker Photographics wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

Hoe Judith Boerakker Photographics persoonsgegevens beveiligt


Judith Boerakker Photographics neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via judithboerakker.photographics@gmail.com

bottom of page